Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Փափազեան, Ստեփան
Title: Դասագիրք ընթերցանութեան կամ նոր նախագիտելիք մանկանց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի առաքելական աթոռոյ Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1869
Notes: Աշխատասիրեաց Ստեփան Պ. Պօղոս Փափազեան: Տիպ երկրորդ: Վաւերացեալ ազգային ուսումնական խորհրդոյ կեդրոնական վարչութեան: Շապիկին տարեթիվը՝ 1868: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 12x7 սմ։
224 էջ։
File size: 36,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-2182
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia