Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Մաշտոց յորում աւանդին սրբազան արարողութիւնք ազգիս ըստ սահմանադրութեան Սուրբ եկեղեցւոյս հայոց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Յակովբեանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1879
Notes: Մաշտոց կամ ծիսարան: Ի հայրապետութեան Ս. Էջմիածնի Տ. Տ. Գէորգայ Դ. Վեհափառ կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց հրամանաւ պատրիարքի Ս. Երուսաղէմի Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Ներսիսի Սրբազան արքեպիսկոպոսի:
Գրքի տիտղոսաթերթը լրացվել է Մատենադարանի օրինակից:
Շարվ. 14x10 սմ։
512 էջ։
File size: 106 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 1769-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia