Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ցուցակ հայերէն գրոց որք վաճառին ի գրասենեկի Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան ի Նոր Նախիջեւան
Publisher (standardized): տպ. Դպրանոցի վիճակիս Նախիջևանի և Բեսարաբիայի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Դպրանոցի Վիճակիս Նախիջեւանի եւ Պեսարապիոյ
Place (standardized): Թէոդոսիա
Place (as it is on book): Ի Թէոդոսիա
Year of Publication: 1871
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ. 17x10,5 սմ։
21 էջ։
File size: 8,47 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia