փակիր գրադարանի այս բաժինը Հռոմ
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառագիրք լատիներէն-հայերէն ի պէտս դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառագիրք հայերէն-լատիներէն ի պէտս դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Գործք քահանայապետական գաղտնի խորհրդոյ յ’ԺԲ. աւուր յուլիս ամսեան 1867 յորում ամենասուրբ Տէր մեր Պիոս քահանայապետ Թ. հաստատեաց զընտրութիւն հայոց պատրիարքի Կիլիկեայ Անտոնի Պետրոսի Հասունեան որ էր առաջակայ ի պալատան և շնորհաց նմա զՍուրբ պալիունն
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ հովուական նախագահ եպիսկոպոսապետի Հայոց Ուղղափառաց Կոստանդնուպօլսոյ առ Յ. քահանայս և համօրէն սիրեցեալ ժողովուրդս
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ հուվուական Տեառն Անտոնի Պետրոսի Թ. Պատրիարքի Կիլիկիոյ Կաթողիկոսի Հայոց ՈՒղղափառաց առ աստուածարեալ արքեպիսկոպոսունս և եպիսկոպոսունս և առ ամենայն դասս Յ. Վարդապետաց, երիցանց և վանականաց և համօրէն հաւատացելոց կաթողիկոսական վիճակին
Դիտել փաստաթուղթը Ի հացկերոյթ երկուց ուխտից Մխիթարեանին ընդ Անտոնեանի Յաւուր տօնախմբութեան Ս. Անտովնի ԱԲԲ.
Դիտել փաստաթուղթը Իշ պու 1867 սէնէսի Յուլիս այընտա վագը օլան քահանայապետական
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Անտոն Պետրոս Թ. Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Հայոց ուղղափառաց հաստատեալ ի սուրբ գահէն Հռովմայ
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Անտոն Պետրոս Թ. Պատրիարք Տանն Կիւլիկիոյ Կաթողիկոս Հայոց ուղղափառաց հաստատեալ ի սուրբ գահէն Հռովմայ
Դիտել փաստաթուղթը Նախանձաւորութիւն յորդոր յառաջադիմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան տեառն մերոյ Պիոսի Իններորդի աստուածային նախախնամութեամբ քահանայապետի սահմանադրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան տեառն մերոյ Պիոսի աստուածային նախախնամութեամբ քահանայապետի Թ. Թուղթ շրջաբերական առ պատրիարքն, արքեպիսկոպոսունս, եպիսկոպոսունս առ կղերն ու ժողովուրդն հայածէս որ ի շնորհս և ի հաղորդութեան առաքելական աթոռոյն են