փակիր գրադարանի այս բաժինը 1851
Դիտել փաստաթուղթը Ագապի հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան եւ հեգարան
Դիտել փաստաթուղթը Ապացոյցք կրօնից
Դիտել փաստաթուղթը Առաջարկութիւն աշխարհաբար լեզուի կանոնաւորել եւ հասարակաց լեզու ընելու վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Արեւելեան յիշատակագիրներ նամակներէ քաղուած
Դիտել փաստաթուղթը Արշալոյս Արարատեան լրագրին 377 թուոյն մէկ յօդուածին ու անոր մէջը տպուած նամակին վրայ ճշմարտասէր անձիմը խորհրդածութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական սկզբունք
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Բնական օրէնք գրաւական, տոհմային եւ ազգային իրաւունք
Դիտել փաստաթուղթը Գիտութիւն շնորհաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական թուաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիարակ մանկանց կամ բարոյական խորհրդածութիւնք տղոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Երեւոյթ կրից
Դիտել փաստաթուղթը Թաթառ Անձրեւածին
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու: Հտ. Ա (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու: Հտ. Բ (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ խրատական բանից առ ամենայն հոգեւոր առաջնորդս եւ առ համայն եկեղեցական դասս կարգաւորաց հովուաց եկեղեցւոյ եւ առ աշխարհիկ իշխանս եւ առ հասարակ բոլոր ժողովուրդս
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Ի հացկերոյթ երկուց ուխտից Մխիթարեանին ընդ Անտոնեանի Յաւուր տօնախմբութեան Ս. Անտովնի ԱԲԲ.
Դիտել փաստաթուղթը Լեռներուն վրայի գիւղը (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Կիւնահ վէ խէլաս իւզէրինէ պիր Վարդապետ իլէ ժողովուրդունուն պէյնինտէ միւքեալէմէլէր
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ձեւ խոստովանութեան տաճկևար
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն նոր ազգաց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն ժամանակակից պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հմտութիւն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւիրակ Երկրին Աւետեաց
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն ի Հայաստան: Մաս Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ի տօնի գլխաւոր առաքելոցն Պետրոսի եւ Պօղոսի պաշտպանից նախագահական վարժարանիս
Դիտել փաստաթուղթը Մատթէոս ինճիլինին Թէֆսիրի
Դիտել փաստաթուղթը Մարտիրոսութիւն Մեծին Բրիտանիոյ մէջ 1400-1558 եւ բարեկարգութեան վրայով քանի մը ծանօթութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Մեծն Ներսէս եւ Հայաստանի վրայ ունեցած ազդեցութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս փորձական հոգեբանութեան ճառ
Դիտել փաստաթուղթը Նախանձաւորութիւն յորդոր յառաջադիմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն: (Ընտիր մատենագիրք)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հայոց Հայկազանց տերութեան սկսելէն մինչեւ մեր ժամանակը (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սեբէոսի եպիսկոպոսի ի Հերակլն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մատենագրութեան հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պարգեւ մանկանց (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Ջատագովութիւն համազգեաց ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն ընթերցանութեան ի պէտս դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Վրուրի Որմզդանայ Բուրաստանք
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք իմացական փիլիսոփայութեան համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Տրդատայ առանձնանալը, վերջին օրերն ու մեռնիլը
Դիտել փաստաթուղթը Տրդատայ առանձնանալը, վերջին օրերն ու մեռնիլը
Դիտել փաստաթուղթը Փեռնանդ Գորդէզ կամ Մեքսիկոյի առնուիլը իբրեւ շարունակութիւն Քրիստափ. Կոլոմբոսի
Դիտել փաստաթուղթը Փեռնանդ Գորդէզ կամ Մեքսիկոյի առնուիլը իբրեւ շարունակութիւն Քրիստափ. Կոլոմբոսի: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Փեռնանդ Գորդէզ կամ Մեքսիկոյի առնուիլը իբրեւ շարունակութիւն Քրիստափ. Կոլոմբոսի: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Փեռնանդ Գորդէզ կամ Մեքսիկոյի առնուիլը իբրեւ շարունակութիւն Քրիստափ. Կոլոմբոսի: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքավարութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Քննութիւն խնդրոյ
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1852 նահանջ ամի տեառն
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1852 նահանջ թուականի Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԱ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1852 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԱ (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1852 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԱ (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրը աստուածպաշտութեամբ անցընելու կերպը (1851)