փակիր գրադարանի այս բաժինը 1861
Դիտել փաստաթուղթը Catalogue des livres de la bibliothèque fondamentale de l'institut Lazareff des langues orientales
Դիտել փաստաթուղթը Zwei sprachwissenschaftliche abhandlungen zur Armenischen grammatik
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային սահմանադրութիւնն ու մէճմուա
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք Յովհաննու Վանանդեցւոյ Բենիկ կոչեցեալ վարդապետի
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Անգութն Պետրոս
Դիտել փաստաթուղթը Առ ձեռն աշխարհագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին դասագիրք մանկանց (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Առաքինի ու քաղաքակիրթ պատանի
Դիտել փաստաթուղթը Արաքսիա
Դիտել փաստաթուղթը Արհամարհութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Արհեստ քաղցրաւենիք շինելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Արշակ Երկրորդ
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Բարեպաշտութիւն եախօտ տինտար էօմիւր թապիաթընըն իւզէրինէ պազը մուխթասար թարիֆլէր
Դիտել փաստաթուղթը Բողոք երկրորդ առ Ազգային ընդհանուր ժողովն զոր խոնարհաբար մատուցանէ ամբողջ միաբանութիւնն Սուրբ Երուսաղէմի
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն գիտութեանց եւ արուեստից, որ է բնական, բարոյական, պատմական ուսումնական ու արուեստական գիտելեաց համառօտ նկարագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Գազամիա
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատմութեան որ կոչի Պղնձի քաղաք եւ բանք, խրատականք եւ օգտակարք Խիկարայ իմաստնոյ եւ այլ բանք պիտանիք
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք քերականութեան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Եղիշէի պատմութիւն Վարդանանց ըստ Անձեւացեացն օրինակի
Դիտել փաստաթուղթը Եունկի ողբերգական գիշերները
Դիտել փաստաթուղթը Երեսունուիրեք տարու միջոց
Դիտել փաստաթուղթը Երկու տող
Դիտել փաստաթուղթը Եօթնեքին
Դիտել փաստաթուղթը Զրպարտութիւն զրպարտութեան վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Էլիզա կամ վերջին արեւելեան պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած իրական դէպ մը
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ թուաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր պատմութիւն ազգային բարձրագոյն դպրոցաց եւ առանձնական ընթերցուածոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Թարվիզեցւոց անէծքաթուղթն Ղարադաղցւոց վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Թէֆթիշի պէնի ատէմ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Իլմի իլահիյէ տայիր Քրիսթիան թալիմաթը
Դիտել փաստաթուղթը Լիւդիա
Դիտել փաստաթուղթը Լուդովիկոս ԺԶ
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր հայկական
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր միութեան հայոց (1861, 2-րդ տիպ)
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր միութեան հայոց (1861, 3-րդ տիպ)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք ի Յիսուս Քրիստոս (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Խօսակցութիւնք Ս. Ներսէսի Լամբրոնացւոյ ընդ պատրիարքին Յունաց
Դիտել փաստաթուղթը Ծանօթութիւն ի վերայ մասանց սրբոց
Դիտել փաստաթուղթը Կոնդակ պատրիարքական եւ կանոնագիրք հարսանեաց որ հաստատեցաւ յօգուտ ազգիս
Դիտել փաստաթուղթը Կորուստ դրախտին
Դիտել փաստաթուղթը Կրիտիք Յակոբայ Կարենեանց հեղինակութեան վրա
Դիտել փաստաթուղթը Հաստատութիւն ստուգութեան Դաշանց թղթոյն
Դիտել փաստաթուղթը Հատուածք կաթուղիկեայց թուղթերուն Սարգսի Շնորհալւոյ մեկնութիւններէն
Դիտել փաստաթուղթը Հերքումն անիրաւ զրպարտութեանց եւ աղերս առ ընդհանուր բարեխորհուրդ Ազգային ժողովն
Դիտել փաստաթուղթը Հերքումն զրախնդիր վայրաբանութեանց ոմանց մերազնեայ տկարամիտ անձանց
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ ըստ ուղղափառ դաւանութեան եկեղեցւոյ Հայաստանեայց
Դիտել փաստաթուղթը Հրեշտակ խաղաղութեան: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Հրեշտակ խաղաղութեան: Մաս 2
Դիտել փաստաթուղթը Հրեշտակ խաղաղութեան: Մաս 3
Դիտել փաստաթուղթը Ճան Թէֆթիշի եանի էրմէնիճէ ճրագ հոգւոյ տէնիլէն րէսալէնին թերճիւմէսի
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Մ. Մ. Այվատեանին նամակին քննութիւնը քրիստոսական եկեղեցւոյ կառավարութեանը վրա
Դիտել փաստաթուղթը Մանր ուսմունք սրբազան պատմութեան Աւետարանի
Դիտել փաստաթուղթը Մատնութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Միւսթէտիյի սահմանադրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Յայտագիր հնգամսեայ պաշտօնատարութեան ազգային Ելմտական խորհրդոյ առ քաղաքական ժողով կեդրոնական վարչութեան 1861 ապրիլ 1
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն արդի ազգային պարագայից
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն բարեգործական ընկերութեան Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Նամակներ փոքր Հէնրիի վրայ իր մօրաքոյրից
Դիտել փաստաթուղթը Նեկտարինէ կոյս նահատակ
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին եւ արտաքին ապացոյցք քրիստոնէական կրօնի եւ եղծք ընդդիմադրութեանց նմին
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբ բենարան կամ բանալի հայերէն վերծանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթերցարան
Դիտել փաստաթուղթը Շարական հոգեւոր երգոց սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեցոյց քրիստոնէական ուղղափառ վարդապետութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 10
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 11
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 12
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 13
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 14
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 15
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 16
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 3
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 4
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 5
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 6
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 7
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 8
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 9
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն սրբոյն Յակովբայ Մծբնայ հայրապետին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տանն Սիսական
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տիեզերական
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Երուսաղէմայ խնդիրն ու Մէճմուա
Դիտել փաստաթուղթը Սահակ վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Սէր
Դիտել փաստաթուղթը Սկովտիայի Սթուարթեան թագաւորաց եւ առանձինն Մարիամ Սթուարթ թագուհւոյն պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Վարդարան ի պէտս վարժութեան դեռահասակ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Վարդուհի Եղեւնաբերդեան կամ դիւցազնական հայրասիրութիւն (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոց (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Տաճար մուսայից
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք քերականութեան յունական արդի լեզուի հանդերձ ընտանեկան խօսակցութեամբք
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր համարատուութեան հոգաբարձուաց Սուրբ Փրկչեան ազգային հիւանդանոցի
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր վեցամսեայ պաշտօնատարութեան Ազգային տնտեսական խորհրդոյ առ քաղաքական ժողով կեդրոնական վարչութեան 1861 ապրիլ 1
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր քաղաքական ժողովոյ կեդրոնական վարչութեան առ Ազգային ընդհանուր ժողով Կոստանդնուպօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն 125 թիւ Մեղու հանդիսին
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն տասնամեայ գործողութեանց եւ հաշուոց հոգաբարձուաց Ներսիսեան հայոց հոգեւոր ուսումնարանին Տփխիսայ ի 1851-ց 1861 ամն
Դիտել փաստաթուղթը Տղայոց իրենց ծնողաց եւ իրենց մեծերուն ունեցած պարտաւորութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Տոմար կամ օրացոյց ընտանեկան 1861 տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ցաւալի դէպք մը, որ պատահեցաւ Բեթլէհէմ Սուրբ Ծննդեան մեր եկեղեցւոյ մէջ անձնապաստան լատին միաբանութենէն յառաջ եկած յունիս 6
Դիտել փաստաթուղթը Փեդրա
Դիտել փաստաթուղթը Փուրսոնեագ
Դիտել փաստաթուղթը Քանի մի խօսք Հռովմէական եկեղեցւոյ գլխաւորութեան մասին
Դիտել փաստաթուղթը Քերականական լուծում եւ համառօտ ծաղկաքաղ ի նախնեաց
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը Շէրիֆ եանի ահտըլ աթիգ վէ ահտըլ ճէտիտ
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը ի'լմի իլահի Ա'զիզ քիթապըն շահատէթլէրինի հավի սիւալ վէ ճէվապ իւզրէ թէէլիֆ գըլընմըշ
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսապատում այն է համառօտութիւն աւետարանական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1862 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԱ-1311 (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1862 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԱ=1311
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի Տեառն 1862 եւ Հայոց 3969 եւ տօմարին մերոյ-ՌՅԺԱ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1862 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԱ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1862 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԱ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1862 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԱ-1311