Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սալլանթեան, Միքայէլ
Title: Պատմութիւն եկեղեցւոյն ուղղահաւատ հայոց, յաղիւսակս համառօտեալ ի Միքայելէ արքեպիսկոպոսէ Սալլանթեանց
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Въ Типографiи Лазаревскаго Института Восточныхъ языковъ
Place (standardized): Մոսկվա
Year of Publication: 1862
Notes: Արդեամբք և ծախիւք Ստեփաննոսի Յովհաննիսեան Խոդուդեանց:
(Երկրորդ տպագրութիւն):
Տպագրության թվականը վերցված է` “ Одобрено цензурою. С. Петербург, 4 iюня 1862 года".
Շարվ. 53x82 սմ։
1 ծալաթերթ, զարդափակ էջ:
File size: 4,34 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 45967-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia