փակիր գրադարանի այս բաժինը 1864
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին մրմունջք
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ լուսաշաւիղ ճանապարհին յաւիտենական կենաց
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ հայ ընթերցանութեան կամ նոր քերական
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ ճամբորդութեան Կոստանդնուպոլիսէն դէպ Եւրոպա Դանուբի վրայէն (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Առողջաբանութիւն (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Ասարը Գայսէրիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1865 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԴ
Դիտել փաստաթուղթը Արեւելեան քնար
Դիտել փաստաթուղթը Արքունի վառօդապետ վսեմաշուք եւ քաջանուն Պօղոս Պէյ Տատեան ամիրային դարձը
Դիտել փաստաթուղթը Բանաստեղծութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Բօնցիանոս փատիշահ վէ եէտի ալիմլէր
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք հաւատաքննութեան: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Գերմանական ազգային առակներ: Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Գերմանական ազգային առակներ: Տետրակ Բ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց եւ մարգարէական յօրհնութեանցն Դաւթի
Դիտել փաստաթուղթը Գլարա կամ անմեղութեան վտանգները
Դիտել փաստաթուղթը Գոթողիա
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց եւ թուղթք
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք համաշխարհական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դատաքննութիւն դատաքննութեանց եւ խօսք առ անկեալն ի ճշմարտութենէ Յովհաննէս Չամուրճեան եւ առ Ազգային Կեդրոնական վարչութիւն Կոստանդնուպօլսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դժոխքն ի՞նչպէս տեղ մըն է
Դիտել փաստաթուղթը Դիւրիմաց պատասխաններ կրօնքի դէմ առհասարակ տարածուած ընդդիմութեանց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Դիւրիմաց պատասխաններ կրօնքի դէմ առհասարակ տարածուած ընդդիմութեանց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Եէր ալթընտա մէսքեան իտէն Մէթիլտէ
Դիտել փաստաթուղթը Զրուցատրութիւն ի տաճիկ լեզուէ ի հայ
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ թուաբանութիւն: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր ցուցակ Տաճկաստանի հայաբնակ գաւառաց, քաղաքաց, գիւղաքաղաքաց եւ երեւելի գիւղօրէից
Դիտել փաստաթուղթը Իլիական
Դիտել փաստաթուղթը Իմթիհանը պէյաննամէ
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւունք ազգաց
Դիտել փաստաթուղթը Լը Պարպուլիէ
Դիտել փաստաթուղթը Խմբագիր չափածոյ բանից Մսերայ Մագիստրոսի Զմիւռնացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ բարոյական ընտիր պատմութիւններէ
Դիտել փաստաթուղթը Կարգադրութիւն Ղարաբաղու Սուրբ տիրամայր Մարիամու օրիորդաց ուսումնարանի
Դիտել փաստաթուղթը Կարեւոր բարեկարգութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Յարութիւն Պէզճեան ազգային անզուգական բարերարի
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն հայերէն քերականութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն փոխասաց մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նկարագիր հռոմէական ուղղափառ և կաթողիկէ Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նկարագիր պապական դրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի գործոց եւ աշխատութեանց Մկրտիչ վարդապետի Տիգրանեան
Դիտել փաստաթուղթը Հայերէն քերականութիւն աշխարհաբար լեզուի նախակրթական դպրոցաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր վէպեր
Դիտել փաստաթուղթը Հետազօտութիւն տոմարական վրիպակաց
Դիտել փաստաթուղթը Հիմնական տարբերութիւն Կաթուղիկէ եւ Էջմիածնական դաւանութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Ղարաբաղու տիրամայր Սուրբ Մարիամու օրիորդաց ուսումնարանի բացուիլը
Դիտել փաստաթուղթը Մատեան ողբերգութեան (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Մատթէոսի եւ Մարկոսի աւետարաններուն
Դիտել փաստաթուղթը Միջնավէպ հայոց ազգի պատմութենէն
Դիտել փաստաթուղթը Միւքեաֆաթ
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս գերեզմանաց
Դիտել փաստաթուղթը Յուլիանէ
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին կեանք հին Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր երգարան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Շաւարշ Երկրորդ կամ նորոգեալ Հայասատան
Դիտել փաստաթուղթը Չորսլեզուեան խօսակցութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Պանդուխտ կամ կեանք Աղուանցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Իտալիայի ի սկզբանէ մինչեւ մեր օրերը
Դիտել փաստաթուղթը Պարապ վախտի խաղալիք
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք ձայնական երաժշտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք տրամաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Վալերիա
Դիտել փաստաթուղթը Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոյն Ալէքսիանոսի
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոց (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Վաւերագիրք խնդիր ազգային եկամտի
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք երկրաչափութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հայերէն քերականութեան (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագրութիւնք ի Փոքր եւ ի Մեծ Հայս
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Ազգային քաղաքական ժողովոյ առ ընդհանուր ժողովն որոշեալ յատենի քսանեւվեցերորդ գումարման 1864 մայիս 14 ի Պատրիարքարանի Ամենայն Հայոց ի Կոստանդնուպօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Տրովատոր
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊԿԴ նահանջ ամին գիր տարւոյն է Է-Զ
Դիտել փաստաթուղթը Րուհանի նաֆագա եախօտ ուղղափառ քրիսթիյան պիր ճանա իգթիզալը տուալէր վէ թալիմաթլէր
Դիտել փաստաթուղթը Քաթոլիկի մը մտմըտուքները եւ հայու մը մտմըտալիքները
Դիտել փաստաթուղթը Քնար հայրենի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիանըն եօլճուլուղու
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսի Սուրբ եկեղեցին ու անոր հակառակորդները
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1865 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԴ=1314
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1865 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԺԴ –1314 (Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1865 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԴ=1314
Դիտել փաստաթուղթը Օրհնութիւնք Հին Կտակարանաց եւ ծաղկաքաղ ի սաղմոսաց