փակիր գրադարանի այս բաժինը 1866
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան համառօտ (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան հայերէն լեզուի: Տետրակ Բ
Դիտել փաստաթուղթը Առ գերագոյն Ազգային ժողովն Կոստանդնուպօլսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջարկութիւն առ նահապէտական նորակազմ ընկերութիւն Ակնայ
Դիտել փաստաթուղթը Առաքինութիւն Բամէլայի
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն ճարտասանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան օրացոյց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Աքլօր եղբայր կամ մանկան մը պատմութիւնը առածալից իմաստիւք
Դիտել փաստաթուղթը Բարթողիմէոս կամ հովիւ քարոզիչ
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք հաւատաքննութեան: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Գիշերվան սաբրը խէր է
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ազգային պատմութեան (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան կամ նոր նախագիտելիք մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք սրբազան պատմութեան Հին եւ Նոր կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Դիտողութիւն ի վերայ տեղեկագրի կաթուղիկոսական յանձնաժողովոյ
Դիտել փաստաթուղթը Եղիշէի պատմութիւն Վարդանանց (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ բանաքաղութեանց Չամուրճեան պատուելւոյն
Դիտել փաստաթուղթը Երկասիրութիւնք երկուց ընկերակցած նախկին աշակերտաց Ս. Մեսրոպեան վարժարանի
Դիտել փաստաթուղթը Էս էլ քի մօցիքլութին կամ զակուսկա, ճաշ, իրիգնահաց
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Լապտեր լուսատու (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Խավեար խանի պօրսային վիճակը եւ հոն շատ ստակ շահելու դիւրին կերպը
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ներսիսեան ազգային հոգեւոր դպրոցին Տփխիսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կանօնադրութիւն շինական հասարակութիւններու, նրանց հասարակական կառավարութէնի եւ թագաւորական եւ հասարակական հարկատուութէնի համար
Դիտել փաստաթուղթը Կշիռ մարդկային իրողութեանց կամ գործնական սկզբունք բարոյականութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1866, Մասն 3)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն ուսումնական, բնական, քաղաքական (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ թուաբանութիւն (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն քրիստոնէական ուսման Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր առակք Քռիլովի
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր քաղուածք Աւետարաններէն, Գործոց, Եսթերայ, Տովբիթայ, Յուդթայ, երեք Մակաբայեցւոց եւ Իմաստութեան գրքերէն
Դիտել փաստաթուղթը Հռոմէոս եւ Ճիւլեէդդա
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնքաղ շարական յորում բովանդակին Հայաստանեայց սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյ հոգենուագ պաշտօներգութիւնք ի փառաբանութիւն Աստուծոյ եւ ի մեծարանս սրբոց նորա (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Մահ
Դիտել փաստաթուղթը Մատաղահասների գերեզման կամ մարմնաշարժութիւն (ձեռնամոլութիւն)
Դիտել փաստաթուղթը Մարգարիտ արքայութեան երկնից (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Մէզհէպէ գարշը պազը տիլտէ կէզէն սէօզլէրէ քէաֆի վէ միւսքիթ ճէվապլէր
Դիտել փաստաթուղթը Մի քանի խօսք խօլերայի պատճառների եւ նորանից զգուշանալու միջոցների վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Մոլորութիւնք բողոքականութեան յայտնեալք առ շինականս
Դիտել փաստաթուղթը Նախնական դասագիրք թուագիտութեան (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1866, Նյու Յորք)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1866, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կարգք եւ կանոնք վասն կառավարութեան եւ առաջնորդութեան հայկեան մարդասիրական ճեմարանի
Դիտել փաստաթուղթը Նուէր հոգեւոր
Դիտել փաստաթուղթը Նումա Պոմպիլիոս (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեւորութիւն առաջնորդի Հայոց Ատրպատականի Գէորգայ արք եպիսկոպոսի Վեհապետեան ի Թէհրան
Դիտել փաստաթուղթը Պաշտպանութիւն քրիստոսական հաւատոյ տեառն Դիոնեսիոսի Ֆրէսինու Հերմոպօլսոյ եպիսկոպոսի: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պաշտպանութիւն քրիստոսական հաւատոյ տեառն Դիոնեսիոսի Ֆրէսինու Հերմոպօլսոյ եպիսկոպոսի: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատկեր Հայաստանեայց լուսաւորչական սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մուրատեան եւ Հայկազեան վարժարանաց եւ Մխիթարեան աբբայից: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մուրատեան եւ Հայկազեան վարժարանաց եւ Մխիթարեան աբբայից: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մուրատեան եւ Հայկազեան վարժարանաց եւ Մխիթարեան աբբայից: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մուրատեան եւ Հայկազեան վարժարանաց եւ Մխիթարեան աբբայից: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ազգային երկամեայ անցից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն սրբուհւոյն Եղիսաբեթի հունգարացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր
Դիտել փաստաթուղթը Ռուսիա եւ ընդհանուր ժողով հայոց ի Կոստանդնուպօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատեան ողբերգութեան
Դիտել փաստաթուղթը Վիկտօրիա Անգղիոյ թագուհւոյն Արշակունի հայ թագաւորներէ սերիլը
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք աշխարհագրութեան: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր ի վերայ կաթողիկոսական խնդրոյ առ ազգային ընդհանուր ժողով կեդրոնական վարչութեան հայոց ի Տաճկաստան ի դիմաց կաթողիկոսական յանձնաժողովոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր նորոգութեան Ազգային հիւանդանոցին 1864-1865
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊԿԶ ամին գիր տարւոյն է Ի
Դիտել փաստաթուղթը Րիսալէի Շէրիֆէ
Դիտել փաստաթուղթը Րիսալէյի ֆօթօկրաֆ
Դիտել փաստաթուղթը Փունջ ծաղկանց
Դիտել փաստաթուղթը Քանի մը դիտողութիւններ Էջմիածնայ կաթողիկոսական խնդիրներու վրայօք
Դիտել փաստաթուղթը Քննական քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն որ Սուրբ Գրոց վկայութեամբը համառօտաբար կը սորվեցունէ քրիստոնէից հարկաւոր գիտելիքները (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԶ = 1316
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ (Ե տարի)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ = 1316 (Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ=1316 (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Ֆալճըլըք եանի հէր քէսին պախթընը եախօտ նիյէթինի րագամլար վասէթասըյլա վէ թօհաֆ պիր թարզ իլէ պէյթլէրլէ պէյան էտէն պիր քիթապճըղազ տըր