Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տեղեկագիր ի վերայ կաթողիկոսական խնդրոյ առ ազգային ընդհանուր ժողով կեդրոնական վարչութեան հայոց ի Տաճկաստան ի դիմաց կաթողիկոսական յանձնաժողովոյ
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1866
Notes: Շապիկը՝ զարդափակ, տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 17x10 սմ։
44 էջ։
File size: 14,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia