Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովհաննէս Դրասխանակերտցի
Title: Պատմութիւն Յովհաննու կաթողիկոսի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի առաքելական աթոռոյ Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1867
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ նորընտիր վեհափառ կաթողիկոսի ամենայն հայոց հրամանաւ Տ. Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ պատրիարքի Ս. Երուսաղէմայ եւ ի պատրիարքութեան Կոստանդնուպօլսոյ Տ. Տ. Պօղոսի սրբազան արքեպիսկոպոսի:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 12,5x7,5 սմ։
ԺԳ, (14-464) էջ։
File size: 45,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-1137
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia