փակիր գրադարանի այս բաժինը 1852
Դիտել փաստաթուղթը Աշխատալի գիշեր կամ ընտանեկան պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածպաշտութեան մարդուս հոգւոյն մէջ ծագիլն ու յառաջ երթալը բացատրուած եւ ամէն վիճակի մարդոց յարմարցուած (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Արտաշեսեան Արտաւազդայ բարքն ու վախճանը
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարանին վարդապետութիւնը ու բողոքականներուն կարծիքները բողոքականներուն դեմ (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Բառտետրակ կամ ժողովածու հայերէն պիտանի բառեր տաճկերէն թարգմանութեամբ ի պետս Ադրիանուպօլսոյ ծաղկոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Բարձրագոյն հրովարտակք, կանոնադրութիւնք եւ ցուցակ Լազարեանց Ճեմարանի արևելեան լեզուաց ի Մոսկով և կանոնք նորին բարձրագոյնս հաստատեալք
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական թատրներ տղոց կրթութեան համար: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Գերապատիւ Կարոլոսի Վէրչէլլոնէ Բառնաբեանց միաբանութեան ընդհանուր առաջիկային դատաստանը Վենետիկու Մխիթարեան Պարսաւագրքին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1852, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1852, Վիեննա)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Երկպառակութիւն սիրող հռովմէադաւան հայերուն եւ անոնց ուսուցչացը դէմ վերջաբանութիւն մը
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցասիրութիւն կամ գիրք կարդալու միջոցաւ մտաւորական մշակութեան հասնելու օգտակար խրատներ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք ատենի (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Իտալերէն եւ հայերէն պարսաւագրքերուն հերքումը
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ քերթողաց անգղիացւոց
Դիտել փաստաթուղթը Ծանօթութիւն յաղագս կենաց Զօրագլխի Պօղոսի Մովսիսեան Մելիքեանց
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուր տօնասիրաց կամ ընթերցմունք կիրակի ու տօն օրերուն համար պատարագին մէջ կարդացած ընթերցուածոց և աւետարանաց վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի վիրաց, յորում ցուցանին յոռութիւնք եօթանց մահացու մեղաց
Դիտել փաստաթուղթը Հայերէն քերականութիւն ի պէտս զարգացելոց
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց երգք ռամկականք
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն վկայութեանց Սուրբ գրոց քարոզիչներու եւ դասատուներու եւ առհասարակ բոլոր քրիստոնէից գործածութեանը համար (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Հերքումն մոլար դրութեանն արձակման խոստովանութեան եւ ապաշխարհութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւիրակ մանկանց առ Քրիստոս
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնքաղ շարական յորում բովանդակին Հայաստանեայց Սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյ հոգենուագ պաշտօներգութեամբ ի փառաբանութիւն աստուծոյ եւ ի մեծարանս սրբոց նորա
Դիտել փաստաթուղթը Ղեղիոս կամ Վասն բարեկամութեան առ Տ. Պոմպոնիոս Ատտիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Մատեան ողբերգութեան (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Միրզայեան Մանուկ պէյին վարուց պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Յ. Տըքուր ծովամոյն
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս բարեխօսութեան սրբոց եւ զնշխարս նոցա եւ զպատկերս մեծարելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս հնչման Լ եւ Ղ տառից մերոյ
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն վերապատուելոյ Տեառն Սերովբէի վարդապետի Ճէվահիրճեան
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան քահանայական վարուց կամ մեծի հովուապետի Յիսուսի Քրիստոսի խրատք ոգէշահք առ հովիւս եկեղեցւոյ իւրոյ եւ առ այլ քահանայս
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տանն Արծրունեաց ի Թովմայ վարդապետէ Արծրունւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատուիրանագիր Փարիզու արքեպիսկոպոսի առ ուխտ եւ առ հաւատացեալս իւրոյ վիճակին
Դիտել փաստաթուղթը Պատրաստութիւն մահու կամ խորհրդածութիւն ի վերայ յաւիտենական ճշմարտութեանց (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Պօշպօղազ պիր ատէմ
Դիտել փաստաթուղթը Ջավա կամ ընդհանուր ծանօթութիւն բազմակղզի ծովու Արեւելեան Հնդկաց` ուր շարժի Հոլանդացւոց տէրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ջատագովութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ջատագովութիւն շատ անգամ Մխիթարեանց վրայ եղած զրպարտութիւններուն պատճառները բացատրելով
Դիտել փաստաթուղթը Սայաթ-Նօվայ
Դիտել փաստաթուղթը Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Վարդուհի Եղեւնաբերդեան կամ դիւցազնական հայրասիրութիւն (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Վենետիկու Մխիթարեան անանուն պարսաւագրին դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Տ. Սէրովբէ Ճէվահիրճեանըն պէյաննամէսի
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք Մխիթարեան Վարդապետաց: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք իմաստասիրութեան Մելքիօրայ
Դիտել փաստաթուղթը Տարւոյն չորս եղանակները կամ նկարագիր սքանչելեաց բնութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն կարծեաց Տն. Հ. Արսենի Վ. Բագրատունւոյ յաղագս հնչման Ղ եւ Լ տառից
Դիտել փաստաթուղթը Տէվլէթի ալիյէ իլէ տիւվելի սայիրէ պեյնինտէ աքտ օլունան թարիֆայի ճէտիտէ
Դիտել փաստաթուղթը Տիեզերական պատմութիւն ի սկզբանէ աշխարհի մինչեւ ցմեր ժամանակս
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊԾԲ նահանջ ամին գիր տարւոյն է Ն եւ Յ
Դիտել փաստաթուղթը Քանի մը խօսք Արշալոյս Արարատեան օրագրին 403=406 թիւերուն բանասիրականին մէջ ազգասիրի մը յօդուածներուն վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Քանի մը խօսք անունով Վենետիկի Մխիթարեանց վանքէն հրատարակուած տետրակի մը առաջին պատասխանը
Դիտել փաստաթուղթը Քառասնորդականք կամ հատընտիր քարոզք
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Օրական աղօթք ըստ պատկերի աւուրց եօթնեկաց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1853 ամի տեառն և ՌԳՃԲ - 1302 հայոց թուականին
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1853 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԲ (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1853 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԲ (Կ. Պոլիս)