փակիր գրադարանի այս բաժինը 1869
Դիտել փաստաթուղթը Grammatik der classischen Armenischen Sprache
Դիտել փաստաթուղթը Изследованiе о дiалектахъ армянскаго языка
Դիտել փաստաթուղթը Ահտը աթիգ վէ ահտը ճէտիտ
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց Սրբազան տեղեաց (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Անուրջք ի Սիօն
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին դասագիրք մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ հայերէն եւ յունարէն զրուցատրութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ ճամբորդութեան Կոստանդնուպոլիսէն դէպ Եւրոպա Դանուբի վրայէն (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Աստղիկ հայրենեաց կամ աղբերակունք ազգային յառաջադիմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ատենաբանութիւն Գեր. տն. Ստեփաննոսի վարդապետի Ազարեան, Պալատական երիցու Ս. Պապին տն. մերոյ Պիոսի Թ. խօսեցեալ առ սրբագումար հարս Ազգային Սիւնհոդոսիս եւ առ հաւատացեալ ժողովուրդս ի 5 յուլիս ամսոյ 1869
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան տարեցոյց Համազգային 1870 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԹ
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան օրացոյց Համազգային 1870 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԹ
Դիտել փաստաթուղթը Արկածք Վարդայ Մամիկոնենոյ (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան ըստ Ղուկասու
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան ըստ Յովհաննու
Դիտել փաստաթուղթը Բանալիք բնական երեւութից
Դիտել փաստաթուղթը Բաշխումն մրցանակաց առ աշակերտս ժառանգաւորաց գիշերօթիկ վարժարանի Առաքել Նուպարեան եւ Շահնազարեան
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք յաշխարհաբառէ ի գրաբառ յաւելուածովք ոճոյ եւ դարձուածովք նախնեաց ի պէտս դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Բարեպաշտ Մարիամը
Դիտել փաստաթուղթը Բրօբականտա իտարէյի րուհանիյէսի թէրաֆընտան վուգու պուլան պազը սիւալլէրէ ճէվապէն Ասիթանէ նախագահ Սէրփիսկոպոսու Մօնսինեօր Հասունուն եազտըղը մէքթուպ թալիանճատան թէրճիւմէ
Դիտել փաստաթուղթը Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1869, Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն հայերէն լեզուի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան կամ նոր նախագիտելիք մանկանց (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Դիտողութիւն ժամանակի եւ ճանապարհ երջանկութեան
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ աղանդոց (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Եօթն խօսք առ տղայս
Դիտել փաստաթուղթը Զէյթինի գործերը
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան հայ երեխաների համար (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական հրեայ: Հտ. Ը
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն Գրուբէ գերմանացի մանկավարժի դրութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստասիրութիւն համառօտ դասառական: Հտ. Ե
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւախոհ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Լուի ԺԷ
Դիտել փաստաթուղթը Խանգարմունք հայկաբանութեան ի հնումն եւ ի նորումս
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Պասքալայ
Դիտել փաստաթուղթը Կոստանդնուպօլսոյ առումն յՕսմանեանց յամի տեառն 1453
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հայոց ազգի պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի փոքրիկ
Դիտել փաստաթուղթը Հայերէն կարդալ եւ գրել ուսուցանելու հրահանգ
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական գեղագրութիւն (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Հարսանիք մը
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն վկայութեանց Սուրբ Գրոց քարոզիչներու եւ դասատուներու եւ առհասարակ բոլոր քրիստոնէից գործածութեանը համար (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Հեղինէ կամ գաղտնիք մը ի Կոստանդնուպօլիս: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Հեղինէ կամ գաղտնիք մը ի Կոստանդնուպօլիս: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Հերձուածող պապութիւն կամ Հռովմ ի յարաբերութեան ընդ Արեւելեան եկեղեցիս: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Հուր սիրոյն Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Հռչակաւոր ոճիրք
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւէր միութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ձայն Սեբաստացւոյ կամ քանի մը նամակներ ուղղեալ առ Մանզումէ եւ առ Մասիս Սեբաստացւոց առաջնորդական խնդրոյ մասին
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշակք հին եւ նոր ողբերգութեանց ի հելլենաց եւ յարդեաց
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն աղօթից պատարագին
Դիտել փաստաթուղթը Մէճմուաի գավանինի տէվլէթի ալիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Միլլէթ Սինադոսու ճանիպինտէն թային օլունան գօմիսսիօն ազալարը
Դիտել փաստաթուղթը Միքրօ-մեղաս
Դիտել փաստաթուղթը Միքրօմէղա
Դիտել փաստաթուղթը Միֆթահ-իւլ-իւլում (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Յուշիկք հայրենեաց հայոց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նախնական դասագիրք թուագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ներածութիւն Սուրբ Գրոց ուսմանը: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Ուղերձ Կոստանդնուպօլսոյ կաթողիկեայ Հայոց. առ մերձակայ ազգային Սիւնհոդոսն գումարելի ի գերերջանիկ կաթողիկոսէ Կիլիկիոյ եւ առ համօրէն Արհի. Արքեպիսկոպոսունս, գեր. եպիսկոպոսունս եւ յարգոյամեծար Վարդապետս
Դիտել փաստաթուղթը Ուղղագրութիւն լեզուիս Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն տրամաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն քրիստոսական հաւատոց ըստ վարդապետութեան առաքելական մի Սուրբ եւ կաթողիկէ եկեղեցւոյ Հայաստանեայց արարեալ ի պէտս զարգացելոց հասակաւ եւ ուսմամբ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Մեծին Ներսեսի հայրապետին մերոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պետրոս եւ Սելիմայ կամ Ապտէրի լերանց ստորոտի զոյգ մը անմեղաց շիրիմքը
Դիտել փաստաթուղթը Սահակ Պարթեւ կամ Հայրապետ Մշոյ
Դիտել փաստաթուղթը Սաւուղ
Դիտել փաստաթուղթը Սէր կամ մահ
Դիտել փաստաթուղթը Սիրի՛ր թշնամիներուդ (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Վկայաբանութիւն սրբոց Կուսանացն Հռիփսիմեանց եւ Գայիանեանց
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք իմաստասիրութեան ընդարձակ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք իմաստասիրութեան ընդարձակ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք իմաստասիրութեան ընդարձակ: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք իմաստասիրութեան ընդարձակ: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հայերէն քերականութեան դպրատանց տղոց համար (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Տիկին Մոնսորօ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Տիկին Մոնսորօ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Տիկին Մոնսորօ: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊԿԹ ամին գիր տարւոյ Է
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի Մխիթարեան Միաբանութենէ (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզ տօնական ի խորհուրդ Զատկի Սուրբ Յարութեան տեառն
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզ տօնական ի խորհուրդ աւագ հինգշաբաթուն
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզ տօնական ի խորհուրդ աւագ ուրբաթու
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գաղղիարէն լեզուի հայերէն բացատրութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1870 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԹ-1319 (1869, 120 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1870 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԹ-1319 (1869, 67 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1870 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԺԹ=1319 (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1870 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԹ-1319