փակիր գրադարանի այս բաժինը 1874
Դիտել փաստաթուղթը 1835 թուին հաստատուած Ռուսաստանի ընկերութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ամբաստանութիւն Վանայ Պօղոս վարդապետին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհ կամ ապաշխարութեան ազատ բանտ եւ կամ հոս ու հոն
Դիտել փաստաթուղթը Առակ տասն կուսանաց
Դիտել փաստաթուղթը Ասպար կենաց կամ գաղտնիք հեշտական մոլութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ Ա (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ Բ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ Գ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ եօթանասուներորդ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ եօթանասունըմէկերորդ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսունըիններրորդ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ Դ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ Ե (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ Զ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ Է (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Ը (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Թ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Ժ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ ԺԱ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1874, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1874, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի գործնական քերականութեան հայկական լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Բանախօսութիւն աշակերտուհեաց մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Բառտետր ռամկօրէնէ ի հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Բնական առողջութեան վերաբերեալ խրատներ
Դիտել փաստաթուղթը Գէորգ Ուաշինգթն
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց (1874, 192 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց (1874, 281 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1874, Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Գործաւորք
Դիտել փաստաթուղթը Գրական փորձեր
Դիտել փաստաթուղթը Գրոց ու բրոց եւ Սասունցի Դաւիթ կամ Մհէրի դուռ
Դիտել փաստաթուղթը Դաշնագիր աւետարանական սիրոյ եւ միաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք եկեղեցական ձայնագրութեան Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք սրբազան պատմութեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք քրիստոնէական հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր աղօթից ի պէտս դպրոցաց ազգիս
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիարակութիւն աղջկանց
Դիտել փաստաթուղթը Դավի-Դառաբա կամ մի հարսանիք
Դիտել փաստաթուղթը Դարուս մէկ զաւակին խոստովանանքը: Հտ. 1 (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Եղբայր Յակոբոս
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան թատերական, ազգային եւ սիրահարական կամ Քնար հայկական (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Երեք ճառք դամբանական համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Երկինք եւ երկիր
Դիտել փաստաթուղթը Ընդ եղեւնեաւ
Դիտել փաստաթուղթը Ընծայաբերութիւն Ներսիսեան դպրոցի
Դիտել փաստաթուղթը Թահիր իլէ Զէօհրէնին հիքեայէսի վէ թիւրքիւլէրի (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Թարթիւֆ
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու թուաբանական խնդիրների (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ինքնօգնութիւն կամ նկարագիր, վարմունք եւ յարատեւութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Իվանօէ: Հտ Գ. 2-րդ տիպ
Դիտել փաստաթուղթը Լապտեր ծնողաց
Դիտել փաստաթուղթը Խաղաղութիւն մտաց
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր Սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղիկ Սուրբ Գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ազգային ժողովին (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Կարգադրութիւն յաղագս զինուորական պարտաւորութեան, բարձրագոյնս հաստատեալ ի 1 յունուարի 1874
Դիտել փաստաթուղթը Կիյլօմ Թէլլ
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1874, Մասն 3)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1874, Մասն 4)
Դիտել փաստաթուղթը Կրացիէլլա (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Կրկին տեղեկագիր աղէտալի անցից եւ անկարգութեանց տանն Աղթամարայ
Դիտել փաստաթուղթը Հազար և մի առակաւոր բանք ազգայինք և օտարք
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ձեռնարկ գծագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Հայոց (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քրիստոնէական վարդապետութիւն (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Համարատուութիւն Ազգային կեդրոնական վարչութեան 1872-1873 ամի առ Ազգային ընդհանուր ժողովն
Դիտել փաստաթուղթը Համարատուութիւն կրօնական ժողովոյ կեդրոնական վարչութեան առ Ազգային ժողովն
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի վարուց եւ յառաջադիմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական հնչիւնների մասին
Դիտել փաստաթուղթը Հատուածք պատմութեան Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Հնոց եւ նորոց պատմութիւն վասն Դաւթի եւ Մովսէսի Խորենացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հովուական թուղթ ամենապատիւ գերերջանիկ հոգեւոր Տեառն Անտոնի Պետրոսի Թ պատրիարքի Կիլիկիոյ եւ կաթողիկոսի հայոց ուղղափառաց
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ Կիլիկիոյ վիճակաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւէր միութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրեալ երգեցողութիւնք սրբոյ պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ մխիթարութեան վշտացեալ քրիստոնեաների համար
Դիտել փաստաթուղթը Ճերմակ վարդը
Դիտել փաստաթուղթը Ճրագ հոգւոյ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական լեզու
Դիտել փաստաթուղթը Մանր ուսմունք ազգային եկեղեցական պատմութեան, ի պէտս հայկազնեաց մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Մի համառօտ հայեացք XIX-րդ դարի հայ հոգեւորականութեան վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Միհրդատ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Յակովբ Էրլիխ
Դիտել փաստաթուղթը Յայտնութիւնք ծածկեցելոց կամ պատմութիւն թագուն գիտութեանց որ ի նախնի ժամանակաց հետէ մինչեւ ցայսօր
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարանք գալլիական պատերազմին
Դիտել փաստաթուղթը Ներսէս Լամբրոնացւոյ ներբողը Հոգւոյն Սրբոյ Գալստեան վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր երգոց Հայաստանեայցս եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր աղօթագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք ռուսաց լեզուն վեց ամսում սովորելու
Դիտել փաստաթուղթը Նոր երգարան կամ Քնար Հայաստանի (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերականութիւն գործնական (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Շնորհալի Ներսէս հայրապետին երկու երգերուն տաճկեվար թարգմանութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Ուխտ հայրենասիրի
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն պարտուց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ: Հանդերձ կանոնագրութեամբք ի պէտս ժառանգաւորաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մատենագրութեան միջին եւ նոր դարուց յԱրեւմուտս: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մատենագրութեան միջին եւ նոր դարուց յԱրեւմուտս: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 10
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 11
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 6
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 7
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 8
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 9
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանադրութիւն, օրէնք եւ ընդհանուր կանոնք որմնադրական ուխտին Գաղղիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Սապատողն Յակոբ կամ բարի եւ ճարպիկ պատանին
Դիտել փաստաթուղթը Սիրոյ խրատներ
Դիտել փաստաթուղթը Սոխակ Հայաստանի: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Ստուերք հայկականք
Դիտել փաստաթուղթը Վաղարշապատ. քաղաքամայր Հայաստանի Այրարատեան նահանգի
Դիտել փաստաթուղթը Վարդուհի
Դիտել փաստաթուղթը Վարք եւ վկայաբանութիւնք սրբոց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Վարք եւ վկայաբանութիւնք սրբոց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Վիշտք իմ ի Փարիզ յերեսաց Ոստանիկի Տէր-Մարգարեանց
Դիտել փաստաթուղթը Տաճար Մուսայից
Դիտել փաստաթուղթը Տարեհանդէս կամ հաշիւ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք անդամազննութեան, բնախօսութեան եւ առողջապահութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք երկրաչափութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հայերէն քերականութեան դպրատանց տղոց համար (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր համարատուութեան կեդրոնական վարչութեան Վանօրէից խորհրդոյ 1872-1874 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Տնտես կամ տնտեսական մի քանի հարկաւոր գիտելիքների, հնարների ու միջոցների ժողովածու
Դիտել փաստաթուղթը Տողիկք
Դիտել փաստաթուղթը Տոմար ընտանեկան 1874-1875 թ.
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊՀԴ ամին գիր տարւոյ Կ
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի Մխիթարեան միաբանութենէ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Փունջ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Փունջ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Փոփոխեալ տրամադրութիւնք Ազգային Սահմանադրութեան եւ տեղեկագիր Վերաքննիչ յանձնաժողովոյ առ Ազգային ընդհանուր ժողովն
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն մայրենի լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քնար Ամերիկեան
Դիտել փաստաթուղթը Քնար մշեցւոց եւ վանեցւոց
Դիտել փաստաթուղթը Քննական կրօնագիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1875 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԴ-1324
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1875 թուականին Քրիստոսի եւ ըստ բուն թուականին հայոց 4367 եւ տօմարական թուականին ազգիս ՌՅԻԴ-1324
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1875 թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԳ-ՌՅԻԴ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4367
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1875 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԴ-1324 (Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ժողովրդական 1875 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԴ-1324