փակիր գրադարանի այս բաժինը 1875-1879
Դիտել փաստաթուղթը Նոր բառգիրք հայ-անգլիարէն