փակիր գրադարանի այս բաժինը 1854
Դիտել փաստաթուղթը Ագահն
Դիտել փաստաթուղթը Աղբար Թովմասի տնակը: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Աղբար Թովմասի տնակը: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Անբարեխառնութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Անձնաքննութիւն կամ քննէ ինքզինքդ թէ արդեօք քրիստոնեայ ես
Դիտել փաստաթուղթը Առակք Մխիթարայ Գոշի
Դիտել փաստաթուղթը Առակք Ողիմպիանու
Դիտել փաստաթուղթը Արկածք Վարդայ Մամիկոնենոյ
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան ի ռուսաց լեզուէ ի հայ (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Բարի Ֆռիտօլէնը եւ չար Թիէռին
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն հրաժարման եւ զղջման բանից սրբոց հարց եւս եւ Յիշեսցուք, Աշխարհ ամենայն եւ Առաւօտ լուսոյ երգոց Սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք ինկվիզիցիայի: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք ինկվիզիցիայի: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Գիւտերուն պատմութիւնը հին ժամանակներէն մինչեւ մեր ատենները
Դիտել փաստաթուղթը Եղիշէի քահանայի ճառ յայլակերպութիւն տեառն
Դիտել փաստաթուղթը Եպիմէնիդէս ի Վոսբոր
Դիտել փաստաթուղթը Զուարճալիք բնապատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Էպէտիլիյէ տաիր նասիհաթլէր
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Ի մեծապայծառ աւուր յոբելեան հանդիսի օծման ի քահանայութիւն ամենապատիւ տեառն Արիստակեայ վարդապետի Արքեպիսկոպոսի Կեսարիայ եւ ընդհանրական Աբբայի Մխիթարեան ուխտին ի մշտնջենաւոր յիշատակ սիրոյ եւ մեծարանաց նուիրեն զնուագս որդիք շնորհապարտք
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստութիւն Սողոմովնի
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաւորչակրօն հայու մը ուղիղ դատողութիւնները Հռովմայ Պիոս Թ Պապին Կոստանդնուպօլսի հայազգի Պապականներուն ուղղած կոնդակին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Լուսիլլա կամ Սուրբ Գրոց ընթերցմանը վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Խթան ընդդէմ լուսաւորչական ազգիս Հայոց քրիստոսահիմն եւ առաքելական Ս. եկեղեցւոյ անիրաւութեամբ սքացողաց
Դիտել փաստաթուղթը Խոստովանութիւնք ուրումն քրիստոնեայ իմաստասիրի
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք յաղագս քրիստոսական հաւատոյ ի ցոյց ճշմարտութեան նորին
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտագիր Պիոսի Թ. Ս. քահանայապետի առ ամենայն եկեղեցական եւ աշխարհական հաւատացեալս ուղղափառ ազգին հայոց գաւառին Կոստանդնուպոլսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն Նոր կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Համարողութիւն (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Հանդիսարան ուղղափառութեան հայոց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հենրիկոս կամ անառակ տղայ
Դիտել փաստաթուղթը Հերքումն Մասիս լրագրոյն մէջ եղած Պապութիւն և Մխիթարեանք յօդուածոյն եւ ուղղափառ վարդապետութիւն գլխաւորութեան Հռովմէական Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հռովմայի մէջ Քրիստոսի ծննդեան տօնախմբութեանը աւագ շաբաթուան օրերուն եւ ուրիշ մէկ քանի սովորութեանց եւ արարողութեանց վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Հռովմէական պարգեւ
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգք կրթութեան յաւիտենական կենաց
Դիտել փաստաթուղթը Ճաղրաֆիա մուխթասար չօճուքլար իչիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ սրտին պահպանութեանը վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Մասիս լրագրոյն աս տարուան 114 թուոյն մէջ հրատարակուած հատուածին վրայ քանի մը խօսք
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս մարդկային պարտուց
Դիտել փաստաթուղթը Յառաջադիմութիւն ազգային դաստիարակութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նաւակոծեալները կամ Աստուծոյ վստահելուն ու գործունեայ կենաց օգուտը
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեան ի Սուրբ քառասունսն
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեան ի սուրբն Ներսէս Լամբրոնացի
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեան յորդիս եւ ի թոռունս Սրբոյ լուսաւորչին
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր առաքելական եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագրութիւն Պարսկաստանի երեւելի շինուածոց
Դիտել փաստաթուղթը Նմանութիւն ամենասուրբ կուսին Մարիամայ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան կամ սկիզբն ընթերցանութեան Հայոց հանդերձ կարեւոր գիտելեօք
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Նորահիւս էֆիմերտէ (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Նուէր սիրոյ առ ամենասուրբ կոյսն Մարիամ Աստուածածին
Դիտել փաստաթուղթը Ողբք վասն չարեացն աշխարհիս Հայոց եւ վկայաբանութիւն սրբոյն Վահանայ Գողթնացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պաշտպանութիւն Հայաստանեայց կաթուղիկէ եւ առաքելական ս. եկեղեցւոյ ի պատասխանի աթոռ ս. Պետրոսի Առաքելապետի անուանեալ գրոցն
Դիտել փաստաթուղթը Պատարագամատոյց հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին եւ Նոր կտակարանաց (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն սրբոյն Մեսրովբայ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Սրբոյն Շմաւոնի եպիսկոպոսի եւ ճառ ի վկայսն արեւելից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Սրբոյն Սարգսի զօրավարի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Ներսէսի Շնորհալւոյ պատմութիւն վարուց
Դիտել փաստաթուղթը Վարչութիւն ընդհանուր ազգաց
Դիտել փաստաթուղթը Վարք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Վկայաբանութիւն Սրբոյն Բարդողոմէոսի առաքելոյ եւ Ս. Ոսկեանց եւ Սուքիասանց
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք Մխիթարեան Վարդապետաց: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց 1855 թըւականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Տրամաբանութիւն կամ արուեստ բանական
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊԾԴ ամին գիր տարւոյն է Պ
Դիտել փաստաթուղթը Փէյղամպէրլէրին էօմիւրլէրինին նագլիյէթլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Քսաներկու պատճառք տէրունական Սուրբ օրը աստուածային պաշտամանց ներկայ գտնուելու պարտաւորութեանը վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1855 ամի տեառն և ՌԳՃԴ-1304 հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1855 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԴ (Վենետիկ, 1854)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1855 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԴ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց վասն ամի տեառն 1854