փակիր գրադարանի այս բաժինը 1888
Դիտել փաստաթուղթը Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin
Դիտել փաստաթուղթը Каталогъ книгъ и рукописей библiотекъ Лазаревскаго института восточныхъ языковъ (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Առաքինութեան ճամբան կամ մենտոր մանկանց եւ երիտասարդաց
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Բարիս ֆաճիալարը եախօտ Բարիսին միւէսսիր վագաալարը: Հտ. 4
Դիտել փաստաթուղթը Գըզըլ վասիյէթնամէ
Դիտել փաստաթուղթը Գիտութիւն ԶԱստուծոյ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Դատապարտեալն Շուշան
Դիտել փաստաթուղթը Երկու խօսք Ռուսաստանի հայոց կրօնական եւ կրթական վիճակին վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Լօրտ Պըգինկէմին եէտի բուսէլէրի եախօտ մահիր պիր զէնտօսթ
Դիտել փաստաթուղթը Խրիսթիյան վաֆթիզինին թարզը
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնի դասագիրք (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն կամ ուղեցոյց սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Ճինաեէթ մահսուլը: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Ճինաեէթ մահսուլը: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Մէզարտա պիր իզտիվաճ
Դիտել փաստաթուղթը Միամեայ տեղեկագիր 1887-88 տարեշրջանի Տնօրէն-խորհրդոյ աղքատասէր ընկերութեան Գում-Գաբուի, Գում-Գաբուի դրսի, Կէտիկ-փաշաի եւ Եէնի-Գափուի չորից թաղից Կ. Պօլսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Միւրշիտ ի թալիպին Քիթապ ը Մուգատտէսի
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք հոգեւորք
Դիտել փաստաթուղթը Նօտարք հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատկեր առաքելական Ս. եկեղեցւոյս Հայաստանեայցս հարց եւ պատասխանիք ի Ս. գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Ռամկական երգք Հայոց (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Սփոփանք ռամկին
Դիտել փաստաթուղթը Վահան Մամիկոնեան
Դիտել փաստաթուղթը Տօմարական համառօտ գիտելիք
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն որ Սուրբ գրոց վկայութեամբը համառօտաբար կը սորվեցունէ քրիստոնէից հարկաւոր գիտելիքները (1888)