փակիր գրադարանի այս բաժինը 1897
Դիտել փաստաթուղթը Die Entstehungsgeschichte des Monotheletismus nach ihren Quellen geprüft und dargestellt
Դիտել փաստաթուղթը Աբգարու զրոյցը Մովսէս Խորենացւոյ պատմութեան մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Ալէմի հայվանաթ (1897)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1897)
Դիտել փաստաթուղթը Բաղդատութիւն տպագիր Սոկրատի եւ Երուսաղէմի ձեռագրի (1897)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի (1897)
Դիտել փաստաթուղթը Թէոփիլէ կամ պզտի ճգնաւոր (1897)
Դիտել փաստաթուղթը Թիճարէթ գանուննամէի Հիւմայունինէ Զէյլ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ արուեստ տաղաչափութեան հանդերձ գրաբար եւ աշխարհաբար հատընտիր քերթուածոց հաւաքածոյիւ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական հին դպրութեան պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հետազոտութիւն հայ դիցաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1897, 662 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1897, 842 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերականութիւն հայերէն գրաբար լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ բնական պատմութիւն: Հտ. Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի եկեղեցական պատմութիւն: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի եկեղեցական պատմութիւն: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատարագամատոյցք հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Տէր Պետրոս Ա. Գետադարձ