փակիր գրադարանի այս բաժինը 1856
Դիտել փաստաթուղթը A grammar of the modern armenian language as spoken in Constantinople and Asia Minor
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային երգարան հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ահտի ճէտիտ եանի րապպ վէ խէլաս էտիճիմիզ Յիսուս Քրիստոսնուն եէնի ահտը քի Ինճիլի Շէրիֆ (1856, 348 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք իւրաքանչիւր աւուրց շաբաթու
Դիտել փաստաթուղթը Անհաւատութեան դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ երկնից
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն ճարտասանութիւն (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածպաշտութեան մարդուս հոգւոյն մէջ ծագիլն ու յառաջ երթալը բացատրուած եւ ամէն վիճակի մարդոց յարմարցուած հանդերձ ջերմեռանդ մտածութիւններով եւ աղօթքներով (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Արիստոդեմ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Արձակ եւ չափաբերական աշխատութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Արձակ եւ չափաբերական աշխատութիւններ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Արձակ եւ չափաբերական աշխատութիւններ: № 2 (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Արձակ եւ չափաբերական աշխատութիւններ: № 3 (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Բարեկիրթ պատանի
Դիտել փաստաթուղթը Բարի մարդ եւ բարի քրիստոնեայ
Դիտել փաստաթուղթը Բարիս մէշվէրէթի եախօտ միւքեալէմէ մէճլիսինին եւրմի տէօրթ գըթա մազպաթալարը
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ: Հտ. Ե
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք բնութեան
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Երկինքին մէջի ուրախութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Երջանիկ ազատութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան երգք պարոն Յովհաննիսի Կարապետեան Աշըգ Շիրին մականուանելոյ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան երգք պարոն Յովհաննիսի Շահրամանեանց Նիրանի մականուանելոյ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Ընդունելութիւն ընծայի
Դիտել փաստաթուղթը Ընծայ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Թարիխի Նաբօլէոն Պօնաբարթէ իմբէրաթորու Ահալիի Ֆրանսա (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Ինկիլթէրանըն վէ Իրլանտանըն պիրլէշմիշ քիլիսէնին սապահ վէ ախշամ տուալարըն վէ Սուրբ Հաղորդութիւնըն գայտէլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաւորեալ դար ու յարգելի ժամանակ որ շարադրեաց հռովմէական ճշմարտասէր ու ազատամիտ հայազգի մը
Դիտել փաստաթուղթը Խաչ եւ գաւազան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ մտածութիւններ քրիստոնեայներուն հոգեւոր շինութեանը համար տարւոյն օրւան վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ տոմարագիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հնոյ տօմարին Հռոմայեցւոց, որով հասարակաբար վարի ազգս Հայոց (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն քրիստոնէական աստուածաբանութեան (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Հին եւ Նոր կտակարանի համառօտ պատմութիւն նորահասակ մանկանց համար: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հին եւ Նոր կտակարանի համառօտ պատմութիւն նորահասակ մանկանց համար: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հովիւ հոգեւոր Տէր Միքայէլ Փիանոյ ժողովրդապետին յորդորակները: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք եւ խոստովանութիւնք հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ճրագ հոգւոյ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս դաստիարակութեան աղջկանց
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն ընդդէմ կոնդակին որ հրատարակեցաւ Հռովմէական Հայոց եկեղեցեաց մէջ 1856 յուլիս 22-ին յաւուր կիւրակէի
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան կենաց եւ գործոց մեծանուն պայազատաց Լազարեան տոհմի: Մասն 1-3
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան հայկական
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1856, 543 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1856, 938 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր մարդավարութիւն ի պէտս ազգային վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Կատիլինեան դաւակցութեան եւ Յուգուրթեան պատերազմին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եւ պատճառք վերադարձի երից վարդապետացս Հայոց Սարգսի, Գաբրիէլի եւ Ամբրոսեայ ընդ հովանեաւ Լուսաւորչական Սուրբ Աթոռոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մատենագրութեան յունաց, հռովմայեցւոց եւ հարց եկեղեցւոյ ի պէտս ուսման ազգային վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մենաստանին Հառիճոյ ի Շիրակ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պարապոյ ժամք: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Պարգեւ մանկանց (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Պետրոս Մեծ եւ իր նորոգութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինէ (1856, 174 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինէ (1856, 285 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Սիւրէթը խաթթը հիւմայուն վէ ֆէրմանը Ալիշան
Դիտել փաստաթուղթը Սմբատայ սպարապետի եղբօր Հեթմոյ առաջնոյ արքայի Հայոց Պատմութին Յունաց ի Կոստանդնուպօլիս եւ Հայոց մեծաց ըստ կարգի ժամանակաց
Դիտել փաստաթուղթը Վարժապետին տրամաբանութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տեսարան հանդիսիցն Հայկայ Արամայ եւ Արայի
Դիտել փաստաթուղթը Տեսչութիւն հովուական
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊԾԶ նահանջ ամին գիր տարւոյն է Գ եւ Բ
Դիտել փաստաթուղթը Րապպ վէ խէլաս էտիճիմիզ Յիսուս Քրիստոսուն եէնի ահտը քի ինճիլի շէրիֆ, առաքելլարըն Ամէլլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Փորձառական բնագիտութիւն կամ ֆիզիգա համառօտ օդերեւութաբանութեամբ եւ քիմիայով
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (Կ. Պոլիս, 1856)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (Վիեննա, 1856)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն որ Սուրբ գրոց վկայութեամբը համառօտաբար կը սորվեցունէ քրիստոնէից հարկաւոր գիտելիքները
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1857 ամի տեառն եւ 1306-ՌՅԶ հայոց թուականի (Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1857 ամի տեառն եւ հայոց ՌՅԶ-1306 (Մոսկվա)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1857 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԶ
Դիտել փաստաթուղթը Օրէնք վայելուչ կենցաղավարութեան (1856)