փակիր գրադարանի այս բաժինը 1859
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյականք Պլուտարքեայ (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Գազամիա 1859
Դիտել փաստաթուղթը Գիտութիւն մարդկային վարմանց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք հանդիսադրութեանց տօնից կայսերականաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (Երուսաղեմ, 1859)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (Կ. Պոլիս, 1859)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (Մոսկվա, 1859)
Դիտել փաստաթուղթը Գոնրատ կայսրն ու զարմանալի տղան
Դիտել փաստաթուղթը Դաշնակք Լամարթինեայ
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ զրպարտութեանց որ ի տետրակն տպեալ ի Կ. Պօլիս եւ մակագրեալ կենսագրութիւն Ռուբէն Անդրեաս Յ. Փափազեան բազմարդիւն վարժապետի, ևն
Դիտել փաստաթուղթը Երանեակ անունով Թանկոյի թագուհւոյն պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Երկասիրութիւնք ազգային երգչաց (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան երգք (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Զէն հոգեւոր, որ ունի զերիս մասունս
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստութիւն մարդկային, որ կը սորվեցընէ մարդուս խելքը աղէկի բանեցընել, կատարեալ մարդ ըլլալ եւ մեծութեան հասնիլ
Դիտել փաստաթուղթը Ծննդեան խթումը
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Ռուբէն Անդրէաս Յ. Փափազեան բազմարդիւն վարժապետի եւ ներքին վերատեսչի Ս. Մեսրոպեան վարժարանին Զմիւռնիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կոմսուհին Ուրսուլլա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան ի պէտս նորավարժից
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատասխան ի Զմիւռնիա տպուած Եղծ անուն տետրակին մէջ պարունակուած ստութիւններուն դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ վարք Յովհաննու աւագ քահանայի Մարտիրոսեան Ոսկերչեանց Վաղարշապատեցւոյ ընդ ինչ ինչ գրաւոր գործոց նորա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն սրբազան պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համարողութիւն (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի դաստիարակութեան տղայոց
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական գեղագրութիւն (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Հանդէս այցելութեան Վեհափառ Հայրապետին Ամենայն Հայոց Տեառն Մատթէոսի ի հոգեւր դպրոցն հայոց Տփխիսայ ի 16 յունիսի 1859 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատապատում այն է մանր ուսմունք քրիստոնէական հաւատոյ ի պէտս հայկազնեայ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն վկայութեանց Սուրբ Գրոց քարոզիչներու եւ դասատուներու եւ առհասարակ բոլոր քրիստոնէից գործածութեանը համար (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Հովիւ հոգեւոր Տէր Միքայէլ Փիանոյ ժողովրդապետին յորդորակները: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Հովիւ հոգեւոր Տէր Միքայէլ Փիանոյ ժողովրդապետին յորդորակները: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Ճէզա գանուննամէի հիւմայունու
Դիտել փաստաթուղթը Մատանի
Դիտել փաստաթուղթը Միջի մարդ կամ մոցիքուլ
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն եւ կանոնք բարեկարգութեան Խալիպեան ուսումնարանի ազգիս հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական հանգիստ սրբոց
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան բազմերախտ հոգաբարձուի Լազարեան ճեմարանի արևելեան լեզուաց. նորին գերազանցութեան ներգործական պետական խորհրդականի եւ սենեկապետի կայսերական դրան` Յովհաննու Յովակիմեան Լազարեանց
Դիտել փաստաթուղթը Յուլիոս կամ հոգեզաւկի մը պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ աղօթից
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Օռլէանի բամբակի մշակութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Նոր աղօթագիրք հայերէն աշխարհաբար
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Որբ Մատիլդա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին եւ Նոր կտակարանաց (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կենաց, նշխարաց եւ եկեղեցւոյ Սրբոյն Գրիգորիսի Աղուանից կաթուղիկոսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն նահանգին Սիսական: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն նահանգին Սիսական: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պարապոյ ժամք: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինի (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Ռօլէնի խորհրդածութիւնները դաստիարակութեան վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Սէնթ Ամանտցի Լիւսիլ կամ Սենեկալի առանցնակեացը
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք բարոյական գիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սուրէթը խաթթը հիւմայուն
Դիտել փաստաթուղթը Ստորագրութիւն Սրբոյ քաղաքին Երուսաղէմի
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Եղիշէի վարդապետի մատենագրութիւնք ըստ ընտրելագոյն ընթերցուածոց գրչագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Վահրամայ Րաբունւոյ ոտանաւոր պատմութիւն Ռուբենեանց
Դիտել փաստաթուղթը Վարք տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն Բելիսարայ
Դիտել փաստաթուղթը Տարեգիրք
Դիտել փաստաթուղթը Տելեմաք (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց ի վերայ համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղեաց որք են յաստուածահրաշ քաղաքն Սուրբ Երուսաղէմ (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Տիեզերական պատմութիւն Ստեփաննոս վարդապետի Տարօնեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տոմար կամ օրացոյց ընտանեկան 1859 տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Փելիքս եւ Պաւլինէ կամ Ժուրայ լեռան տակի գերեզմանը
Դիտել փաստաթուղթը Փրկութիւն փնտռող կամ փրկութեան հոգ ունեցող մեղաւոր
Դիտել փաստաթուղթը Քանի մը խօսք այն Հաւաստիք միասնական հաւատոյ սկզբանց ըսուած գրուածքին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Քերական որ է այբբենարան պարզ եւ դիւրին ոճով
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի (1859, Շուշի)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1859, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1860 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԹ-1309
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1860 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԹ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1860 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԹ (1859, տպ. Ռուբեն Քյուրքճյան)
Դիտել փաստաթուղթը Ֆիլտին