Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Արամեան տարեցոյց Համազգային 1870 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԹ
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1869
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ Դ. Ս. Կաթողիկոսի: Ի պատրիարքութեան Տ. Եսայեայ ի Ս. Երուսաղէմ: Ի պատրիարքութեան Տ. Մկրտիչ Խրիմեանց ի Կ. Պօլիս:
Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ:
Շարվ.` 8,5x4,5 սմ։
93 չհ. զարդափակ էջ, նկ.։
File size: 8,38 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia