Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Աստուածաշունչ
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպոլիս
Year of Publication: 1897
Notes: Տիտղոսաթերթ Ա՝ Աստուածաշունչ: Գիրք Հին եւ Նոր կտակարանաց: Եբրայական եւ յունական բնագիրներէն թարգմանուած: Տիտղոսաթերթ Ա՝ գծափակ, վրան օտարալեզու գրություն:
Տիտղոսաթերթ Բ` Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Յունական բնագրէն թարգմանուած: Տիտղոսաթերթ Բ՝ գծափակ:
Շարվ.` 23x17 սմ։
1 չհ., 1010, 314 երկսյուն էջ։
File size: 191 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia