Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Շիրոյեան, Ղեւոնդ
Title: Անխօս Մարգարիտ
Publisher (standardized): տպագր. Սիմոն Միքայելյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ս. Միքայէլեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1875
Notes: Յօրինեաց Ղեւոնդ քահանայ Շիրոյեանց վանցի: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 12x6 սմ։
Դ, 127, 1 չհ. էջ։
File size: 17,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-1589
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia