Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կիւմիւշեան, Խ. Յ.
Title: Առաջնորդ քաղաքակրթութեան
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ռուբենի Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1858
Notes: Մայրերուն դաստիարակութիւնը: Սրբագրութեամբ եւ յաւելուածով նորոգ տպագրեալ:
Ա. Ղազիկյանը և Գ. Զարբհանալյանը տպարանը նշել են Հովհաննես Մյուհենտիսյան: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց էջերի քանակի:
Շարվ. 8x6 սմ։
ԺԲ, 134, 4 չհ. էջ:
File size: 18,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia