Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Նաթանեան, Պօղոս
Title: Առաջին տեղեկագրութիւն վիճակին Նիկոմիդիոյ, այցելութեամբ Նաթանեան Պօղոս վարդապետի
Publisher (standardized): տպագր. Պետրոս Ճեզվեճյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Պ. Ճէզվէճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Տպակից է՝ Ասիական ճանապարհորդութիւն ի հայրենիս (1881); Տեղեկագրութիւն Սիվրիհիսարու (1872); Տեղեկագրութիւն ընդհանուր վիճակին Գաղատիոյ (1873); Խօսք զհայրենեաց (1879); Արտօսր Հայաստանի կամ տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, Ճապաղջուրի եւ Երզնկայու (1878); Ուլնիա կամ Զէյթուն (1884):
Շարվ.` 13,5x8 սմ։
42, 1 չհ. էջ։
File size: 12,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia