Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գալֆայեան, Ամբրոսիոս (Նար-Պէյ)
Title: Առաջնորդ գաղղիարէն եւ հայերէն զրուցատրութեան
Publisher (standardized): տպ. Շիլլերի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Շիլլէրայ
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Ի Փարիզ
Year of Publication: 1855
Notes: Ա տիտղթ. Guide de la conversation Francais-Armenien. Par le P. Ambroise Galfa de la societe des Mekhitaristes de Venise.
Բ տիտղթ. Առաջնորդ գաղղիարէն եւ հայերէն զրուցատրութեան: Յօրինեաց Հ. Ամբրոսիոս Գալֆայեան ի Մխիթարեան ուխտէն:
Տիտղթ. և բնագիրը` ֆրանս. և հայ.:
Շարվ.` 10x6 սմ։
246 եռասյուն, 4 երկսյուն էջ։
File size: 47,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia