Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Արամեան տարեցոյց թուական Քրիստոսի 1873 բուն թուական հայոց 4365
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1872
Notes: Տասներորդ տարի: Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ, վրան զարդանախշ:
Շարվ.` 9x5 սմ։
252, 4 չհ. էջ։
File size: 28,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia