Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Արամեան օրացոյց Համազգային 1870 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԹ
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1869
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ Դ. Ս. Կաթուղիկոսի: Ի պատրիարքութեան Տ. Եսայեայ ի Ս. Երուսաղէմ: Ի պատրիարքութեան Տ. Մկրտչի Խրիմեանց ի Կ. Պօլիս: Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ:
Շարվ.` 8,5x4,5 սմ։
226 չհ. գծափակ էջ, նկ.։
File size: 25,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia