Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: 'Ահտ ը ճէտիտ եանի Ինճիլ ի շէրիֆ
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Ա. Յ. Պօյաճեան Մաթպաասընտա թապ օլունմուշ տըր
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլտա
Year of Publication: 1875
Notes: Լիսանը Ասլի ի Եունանիտէն Պիթ թէրճիւմէ: Մէսարիֆի Ամէրիգան պայպըլ Շիրքէթի թարաֆընտան Թէսվիյէ Օլունարագ: Մէարիֆ ի ումումիյէ նազարէթ ի ճէլիլէսինին րուխսաթիյլէ:
Նոր Կտակարան: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Հայատառ թուրքերեն:
Շարվ. 15x9,5 սմ։
5 չհ., 870, Բ էջ:
File size: 223 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia