Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գերմանիկեցի Մկրտիչ
Title: Առաջնորդ սրբազան տեղեաց
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տերոյենց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յ. Տէրոյենց Քէպէճի խանն
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1858
Notes: Յօրինեալ ի Մկրտիչ աբեղայԷ Գերմանիկեցւոյ ի միաբանութենէ Ս. Երուսաղէմի: Արտօնութեամբ արքունական ժողովոյ ուսման:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 11,5x7 սմ։
208, 4 չհ. էջ:
File size: 39,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia