Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Աղօթագիրք սրբազան տեղեաց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի առաքելական աթոռոյ Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1867
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար: Գ. Զարբհանալյանը վերնագիրը նշել է «Աղօթամատոյց սրբազան տեղեաց»:
Շարվ.` 8x4 սմ:
111 էջ, նկ.:
File size: 8,00 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia