Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գալֆայեան, Ամբրոսիոս (Նար-Պէյ)
Title: Առձեռն բառգիրք ի տաճիկ լեզուէ ի հայ
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Խալիպեան Ուսումնարանին
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Ի Թէոդոսիա
Year of Publication: 1863
Notes: Յօրինեաց Ամբրոսիոս Վ. Գալֆայեան:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 8,5x6 սմ։
4 չհ., 245 երկսյուն էջ:
File size: 13,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia