Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Միքայէլեան, Սիմէոն
Title: Համառօտ աշխարհագրութիւն ուսումնական, բնական, քաղաքական
Publisher (standardized): տպագր. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գավաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Ի պէտս նախնական վարժարանաց: Ի Ս. Միքայէլեանէ: Դ տպագրութիւն: Շապիկը զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ.` 15,5x8,5 սմ։
176 էջ։
File size: 32,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia