Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սալլանթեանց, Միքայէլ
Title: Համառօտ քերականութիւն
Publisher (standardized): տպ.Մինաս Տառղլիճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մինասի Տառղլիճեանցի
Place (standardized): Շուշի
Place (as it is on book): Ի Շուշի
Year of Publication: 1854
Notes: Ի Հայրապետութեան Տեառն և Տեառն Ե. Ներսիսի Աստուածապատիւ Կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց և Ասպետի զանազան նշանաց Աստուածահաստատ կայսերութեան Ռուսաց: Հրամանաւ Աստուածարեալ Առաքեալշաւիղ բարձր Սրբազան Արքեպիսկոպոսի վիճակաւոր Առաջնորդի և Մետրապօլտի Հայոց Ղարաբաղու և այլոց, Տեառն Բաղտասարայ իշխանազնէի Հասան Ջալալեանց, և Ասպետի կայսերութեան Ռուսաց: Արդեամբք եւ ծախիւք բարեպաշտօն Պարոն Մկրտիչ Յովակիմեան Պապեանց:
Երկրորդ տպագրութիւն:
Այս գիրքը 1827 թվականի Մոսկվայում հրատարակված նույնանուն գրքի երկրորդ տպագրություն է՝ վրիպակների մասնակի շտկմամբ: Գիրքը ունի երկու տիտղոսաթերթ, որից երկրորդը ամողջությամբ կրկնում է 1827 թ. Մոսկվայում տպագրված գրքի տիտղոսաթերթը՝ զարդանկարի փոփոխությամբ: Նկարագրված օրինակի տիտղոսաթերթին և բնագրի վերջին էջին՝ Մուրացանի կնիքը՝ «Նուէր Ս. Էջմիածնի Գէորգեան Ժառանգաւորաց ճեմարանին Մուրացան՝ից 25 սեպտեմբ. 1899 ամի»:
Թվայնացված օրինակում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 188-ի փոխարեն տպագրված է 288:
Շարվ. 15,5X9,6 սմ։
16, 438 էջ, զարդափակ աղյուսակներ:
File size: 84,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia