Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պոսիւէթ Մելդացի
Title: Ճառք դամբանականք վեց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1870
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ Պոսիւէթի եպիսկոպոսի Մելդացւոյ Ճառք դամբանականք վեց: Թարգմանութիւն Հ. Արսենի Կոմիտասայ Բագրատունւոյ ի Մխիթարեանց: Տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ.` 14x9 սմ։
3 չհ., 254, 2 չհ. էջ։
File size: 48,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia