Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Հաշիւ Մարդասիրական ընկերութեան հայոց Նոր Նախիջեւանի վասն 1878 ամի
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տեր-Աբրահամյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան
Place (standardized): Ռոստով
Place (as it is on book): Ռոստով (Դօնի վերայ)
Year of Publication: 1879
Notes: Քրիստոսի և հայկական թվերը չեն համապատասխանում: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 14x9 սմ։
34 էջ։
File size: 4,81 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia