Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ալթընթօփեան, Գրիգոր
Title: Հայրենեաց
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տեր-Աբրահամյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան
Place (standardized): Ռոստով
Place (as it is on book): Ռոստով (Դօնի վերայ)
Year of Publication: 1875
Notes: Թատրերգութիւն յերկուս արարուածս: Շարագրեաց Գրիգոր Օ. Ալթընթօփեան: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Ա. Ղազիկյանը վերնագիրը նշել է «Սէր հայրենեաց», առանց տպագրության թվականի և էջերի քանակի, իսկ տպարանը` հարցականով:
Շարվ.` 12,5x9 սմ։
2 չհ., 98 էջ։
File size: 21,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia