Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աթանաս Աղեքսանդրացի
Title: Ճառք, թուղթք եւ ընդդիմասցութիւնք
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1899
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ Ս. Աթանասի Աղեքսանդրիոյ հայրապետի ճառք, թուղթք եւ ընդդիմասցութիւնք: Մատենագրութիւնք նախնեաց Ս. Աթանաս: Մատենագիտական աղբյուրներում հրատարակիչը նշված է Եսայի Տայեցի: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 16x9 սմ։
Ի, 647 էջ։
File size: 207 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia