Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Միրզայեան Յովհան Վանանդեցի
Title: Հերքումն կարծեաց գնալոյ Սրբոյն Պետրոսի ի Հռովմ
Publisher (standardized): տպ. Տետեյան եղբ.
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Եղբարց Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1853
Notes: Զոր գրեալ է՝ Տ. Յովհան գիտնական քահանայ Միրզայեան Վանանդեցի, բազմարդիւն վարժապետ Մեսրովպեան վարժարանի:
Շարվ. 11x7 սմ։
44 էջ։
File size: 6,62 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-1371
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia