Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Համարատուութիւն Ազգային կեդրոնական վարչութեան ուսումնական խորհրդոյ 1872-1874 ամին առ Ազգային քաղաքական ժողովն
Publisher (standardized): տպագր. Սիմոն Միքայելյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ս. Միքայէլեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1875
Notes: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ Պաշտօնական հրատարակութիւնք Ազգային պատրիարքարանի:
Շարվ.՝ 22x15 սմ։
22 երկսյուն էջ։
File size: 8,71 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia