Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովհան Ոսկեբերան (Կոստանդնուպօլսեցի)
Title: Ճառ ԼԴ
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Ի վանս Պաշտպան Ս. Աստուածածնի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Ի Վիէննա
Year of Publication: 1855
Notes: Ի բանն որ ասէ ունկնդիր լերուք առաջնորդաց ձերոց եւ հպատակ կացեք նոցա. այլովքն հանդերձ. ԺԳ. 17:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 14x6 սմ։
16 էջ:
File size: 2,85 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia