Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեքեղբարքեանց Գէորգեան, Բարսեղ
Title: Հրեշտակ խաղաղութեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1861
Notes: Աղերս: Մասն երրորդ: Հեղինակի տվյալը վերցված է գրքի վերջից: Գիրքը տպակից է` Հրեշտակ խաղաղութեան: Մասն առաջին (1861), Հրեշտակ խաղաղութեան: Մասն երկրորդ (1861), Յավիտենական կեանք (1871), Ներբողեան ասացեալ յաղագս վարուց եւ նահատակութեան Սրբոյն Գրիգորի հայոց մեծաց Հայրապետի (1878) գրքերին:
Շարվ. 16x9 սմ։
(89-130), 1 չհ. էջ։
File size: 9.37 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia