Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ջալալեանց, Սարգիս
Title: Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան: Մաս Բ
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսյան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յԱզնուական Ազգայ Գէորգայ Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Ի Տփխիս
Year of Publication: 1858
Notes: Աշխատասիրութեամբ Տեառն Սարգսի Սանահնեցւոյ Ջալալեանց թեմակալ Արք Եպիսկոպոսի Հայոց Վրաստանի, Իմէրէթի և այլոց:
Շարվ. 23x15,5 սմ։
517 էջ։
File size: 56,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia