Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Շամլըեան, Սարգիս
Title: Համառօտ գուշակութիւն օդոց հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբ
Publisher (standardized): տպ. Ռ. Քյուրքճյան
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1855
Notes: Աշխատասիրեաց Սարգիս Վահագն Գ. Շամլըեան վաղեմի աշակերտ Ս. Սահակեան վարժարանին Սամաթիոյ: Տպարանի տվյալը վերցված է շապիկից: «Հայ գիրք 1851-1900 թթ.» մատենագիտության մեջ նշվել է՝ Տպ. Ուզուն Չարշըն: Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանկար: Նկարագրված օրինակում կա տպագրական վրիպակ՝ 106-112-րդ էջերի փոխարեն տպված է 406-412: Գ. Զարբհանալյանը տպարանը նշել է Ռուբեն Քյուրքչյան:
Շարվ.՝ 13x7,5 սմ։
ԺԵ, 1 չհ., 130, 1 չհ. էջ։
File size: 151 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-1570
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia