Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ֆէթթէր, Պ.
Title: Հայկական աշխատսիրութիւնք հայագէտ Պ. Ֆէթթէրի
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան Տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիեննա
Year of Publication: 1895
Notes: Ի մի ամփոփուած եւ թարգմ. հանդերձ ծանօթութ. ի Հ. Յակովբայ Վ. Տաշեան Մխիթ. ուխտէն: (Ազգային մատենադարան 17): Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 13,5x7,3 սմ։
Թ, 202 էջ։
File size: 22,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 4810-2012
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia