Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Համառօտ կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Գրիգորյան Արզումանյանցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յակովբայ Գրիգորեան Արզումանեանց
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Ի Տփխիս
Year of Publication: 1855
Notes: 2-րդ տիպ. տպագրեալ ծախիւք տիտուլեարնի սովետնիկ ազնիւ Սաղաթէլի Լազարեան Իւզբաշեանց:
Շարվ. 12x9 սմ։
248, 5, 1 չհ. էջ։
File size: 19 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia