Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Համառօտութիւն Նոր կտակարանի
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսյան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յազնուական Գէորգայ Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիս (Տփխիս)
Place (as it is on book): Ի Տփխիս
Year of Publication: 1854
Notes: Մասն առաջին:
Ի մարդեղութենէն Քրիստոսի ցգալուստ Հոգւոյն սրբոյ: Տպագրեալ Ծախիւք Տիտուլեարնի սովետնիկ Յովսեփայ Յովհաննիսեան Էֆենդեանց:
Շարվ. 16x9սմ։
80 էջ։
File size: 18,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 107842-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia