Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Բժշկեան, Մինաս
Title: Հմտութիւն մանկանց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1851
Notes: Ի պէտս ազնուազարմ մանկան Տիրանայ Ալէքսանեան: Ի Հ. Մինասայ Վ. Բժշկեան ի Մխիթարեան ուխտէն: Երրորդ տպագրութիւն:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Թվայնացված օրինակում կա տպագրական սխալ՝ էջ 213-ի փոխարեն տպված է 113:
Շարվ. 11,5x6 սմ։
756 էջ, 2 թ. նկ.:
File size: 92,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia