Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ձայնագրեալ Տաղարան ի պէտս սպասաւորաց Հայաստանեայց սրբոյ եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մայր Աթոռոյ Ս.Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1900
Notes: Երգեաց Յակովբ քահ. Նախաշեանց: Ձայնագրեաց Մինաս քահ. Խումաշեանց: Գրքում կան երաժշտ. խազեր:
Շարվ. 16,5x10 սմ։
Զ, 68 էջ։
File size: 8,84 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 737-2008
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia