Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ճանապարհ խաչի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ս. Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1876
Notes: Տիտղոսաթերթ Ա՝ Via Crucis del nostro signore Gesù Cristo: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Բնագիրը զուգահեռ հայերեն և լատիներեն:
Շարվ.` 12x6 սմ։
77 էջ։
File size: 7,27 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 141-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia